Keyword Search
Calendar

คณิตศาสตรศึกษา

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุตธรรมธัญภรณ์ ภาคาพรตคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560514
42การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องการตั้งราคาขาย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ (Google classroom)พุฒิพงษ์ มะยาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601161
43การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของกานเย่ที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง ภาคตัดกรวย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สมภพ วัชฤทธิ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560612
44ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒นฤมล อบสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560725
45การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการหาแซมเปิลสเปซและเหตุการณ์ โดยใช้ชุดการเรียน0คณิตศาสตร์0แบบค้นพบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ปรัชญา เจริญศิริคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
46การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขวัญฤทัย ล้อซ้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560984
47การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ขั้นตอนของโพลยาสิรีธร ชุนหะศรีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560547
48การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เทคนิค KWDL ในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบึงสิงโตมนัสสา ประทุมรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560922
49การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสมการ กำลังสองตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารสราวุฒิ อุดงคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602602
50การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็กอมรา เชิญรัมย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560612
51การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่งคอย จังหวัดสระบุรีนภาภรณ์ คงเนียมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560466
52การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแก่งคอย ปีการศึกษา 2560 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรรุจานันท์ เรืองภัทร์กุลกิจคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560436
53การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ KWDL ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ธวัชชัย อินทขีณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560560
54การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Togetherดวงพร ปราบคชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560796
55การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบ TGT กับแบบปกติ โรงเรียนพรตพิทยพยัตศิริณา จ่าทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560687
56การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล (ที่ไม่ได้แจกแจงความถี่) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราชบา ทะนงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560655
57การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการประมาณค่าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบกลุ่มช่วยรายบุคคล (TAI) กับการสอนปกติชุติมา บัวบานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560530
58การพัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาคณิตศาสตร์เรื่องสถิติ ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมารีย์วิทย์ปีการศึกษา 2560ชฎาณิศ บุรีรัตน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601399
59ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟ ที่มีผลต่อความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สู่โลกจริงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษกจันทร์ทิพย์ สุดายงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560633
60การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพรตพิทยพยัต โดยใช้สื่อประสมเบญจมาศ หลักบุญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25602291