Keyword Search
Calendar

การสอนภาษาอังกฤษ

Perpage:
Displaying 61-68 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การสอนอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษด้วยวิธีการ KWL Plus กับวิธีการสอนแบบปกติภัสร์นลิน วงศ์ปรีชาเลิศการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601068
62การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้กิจกรรมเกมกับวิธีการสอนแบบปกติศรัญญา กตะศิลาการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
63การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิธีการสอนแบบใช้คู่เทียบเสียงกับวิธีการสอนแบบฟัง-พูดชินภัศมิ์ ลีจิโรภาสน์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560774
64การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับวิธีการสอนแบบปกติทวีศักดิ์ กสิผลการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560590
65การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกอ่านเพิ่มเติมเสริมทักษะกับการสอนแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนลาซาล กรุงเทพฯธีระยุทธ ชาแดงการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560489
66การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในด้านการเขียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปี 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือและวิธีการสอนแบบปกติประเสริฐ พิสิทต์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560553
67การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เกมการสอนกับการสอนแบบปกติรังสรรค์ กาญจนสารการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560560
68การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแบบทีพีอาร์ (TPR) และเทคนิคการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT)สราวุฒิ พลอาจการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601491