Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครอลิษา ศรียางคุยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560313
282ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรองกาญจน์ ระวังภัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560314
283ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative -Learning) โดยใช้เทคนิค STADชไมพร คงปานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
284ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 สหวิทยาเขตวิภาวดี เขตดอนเมืองดารัตน วรธรรมพิทักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561901
285การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) กับวิธีสอนแบบปกติอมราภรณ์ ทิพชัยการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561455
286ความพึงพอใจของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษาสุพรรษา บัวสุกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558511
287ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานในโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28แสงระวี เทพบุญมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560319
288ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบัง สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครพิชามญชุ์ จันทาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560298
289ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครศรัญญา รสโสดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560288
290ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครธรรมวรรณ จันทะมันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
291การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจิตอนงค์ รวมพลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560424
292การรับรู้ของครูเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของครูผู้สอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครปัทมนันท์ กุลเกษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611314
293การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องมาตราตัวสะกด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบัวมล (เจริญราษฎร์อุทิศ) ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบซิปปากับวิธีการสอนแบบปกติจารีย์ ทบหาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561525
294ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ยุทธนา กองโคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558708
295ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอัจฉรา บุตโคตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560317
296ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 53 สังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครสุธิดา ฉายศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560297
297สภาพการระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนวัดปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครสายบัว นพตลุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
298ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารโรงเรียนสองภาษา (ไทย-จีน) สังกัดกรุงเทพมหานครนิพนธ์ เหมือนหมายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560314
299การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณ การหาร โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดสุตธรรมธัญภรณ์ ภาคาพรตคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560412
300ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนที่มีเด็กที่มีความต้องการพิเศษเรียนร่วมในโรงเรียนเครือข่ายที่33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครพิทักษ์ นันยะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561538