Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้เพื่ออ่านออก-เขียนได้ ของนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำรีพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่านเกรียงไกร สิงห์แก้วการบริหารการศึกษา น่าน2558459
42ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37คุณภัทร อุทธิยาการบริหารการศึกษา น่าน2558594
43ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาและบริหารงานของสถานศึกษา เขตอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อำพร ปันฟองการบริหารการศึกษา น่าน2558355
44ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนาประภัสสร ณ น่านการบริหารการศึกษา น่าน2558738
45ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการนิเทศภายใน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557ปริศนา หงษ์ทองการบริหารการศึกษา น่าน2558551
46ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายยมจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557เพชร ก๋าวงศ์การบริหารการศึกษา น่าน2558542
47ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558718
48ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)ศิวรินทร์ ตาเต็งการบริหารการศึกษา น่าน2558607
49ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเกษร พนาขวาการบริหารการศึกษา น่าน2558414
50ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนแม่จริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สริศา ตาใส่การบริหารการศึกษา น่าน2558613
51ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2นภาพร เจริญผลการบริหารการศึกษา น่าน2558650
52ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านรุจิรา บุรีการบริหารการศึกษา น่าน2558436
53ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1พสชณันค์ พรหมจรรย์การบริหารการศึกษา น่าน2558529
54ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558490
55ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกมลรัตน์ ถือแก้วการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558458
56ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนถลางพระนางสร้างวิไล ถาวรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558499
57ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่หนึ่งฤทัย แก้วกันเนตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581858
58ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตขวัญฤดี เอี้ยวเล็กการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558593
59ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสุพัตรา เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558336
60ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตวัชระ เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558562