Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33วิภาพันธ์ สันวังการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560340
102ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บารุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2อวยพร นารินทร์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560342
103ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษกันตพร คำหอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560344
104ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4ภูผา เค้างิ้วการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560706
105ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1สุพรรณี ฝังสิมมาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560404
106ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2รจจินิจ สีเสนการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560426
107ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอขุนหาญ สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษวรวีร์ ทบลมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560385
108การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560596
109ความพึงพอใจของชุมชนบ้านกลางต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านกลาง (ประชาคมวิทยา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2พัชญ์สิตา โพธิ์สังข์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560474
110ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ สังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษสุวิชา ผุดผาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560350
111การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560654
112การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รมิดา สัตยากุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560429
113ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกิดากาน แก้วนรสิงห์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560445
114ความคิดเห็นของครูที่มีต่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3แก้วใจ คนสารีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560544
115ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28ไสว ทองเพ็ชรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560391
116ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษปวีณ์ธิดา สังวังการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560399
117การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายเมืองศรีภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2มยุรี สุวัตถิกุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560445
118ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสังกัดโรงเรียนในเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560328
119ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สุรินทร์สมเกียรติ สุวรรณไตรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560418
120การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานีจิรานุช บุญจองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560480