Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจการนักเรียนของโรงเรียนในเครือสังฆมณทลอุบลราชธานีนิตยา แห้วตะนะการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560369
122ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เครือข่ายที่ 22 (ศรีณรงค์ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จุรีพร บุญมั่นการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560383
123ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการลำดวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 1 ปีการศึกษา 2560มาริษา เสริมศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560353
124ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1พัชรี ก่อแก้วการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560383
125ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1พลอยชมพู รัตน์วิชัยการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560348
126ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ราตรี พาหาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560376
127ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะผู้บริหาร โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จังหวัดสุรินทร์ถวิล ศรีสุขการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560448
128ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพในโรงเรียนเครือข่ายการศึกษาหนองใหญ่ โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ศิริขวัญ ศาลางามการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560384
129ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในกลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาตาตุม-จารย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3วีระ นามเขตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560339
130ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3นลินรัตน์ ศิริรัตนปภาวินการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560369
131ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560362
132ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3สุพิชฌาย์ สวายสมสีกุลการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560389
133ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วิไลพร แซ่ตั้งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560348
134ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายฯ ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จรรยา ใจเอื้อการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560367
135ความคิดเห็นของครูทมีี่ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3พุทธพร นามพรหมการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560335
136ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33อดิศักดิ์ ปุวิชาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560355
137ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1บรรจง หวังทรัพย์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560338
138ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3กัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560560
139ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2อำภาพร แสงเพ็ชรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560332
140ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ศิริกุล ศิริสวาทการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560327