Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกีรติ เอ้งฉ้วนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559726
142การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติกีรติ ไทยรัฐเทวินทร์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562593
143ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางนา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 18 สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานครกุลธิดา ปัญญาธรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560440
144ความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษากุลนาถ ทองคำการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560363
145การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนานด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธี IMPROVE ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กุลวงศ์ พุทธสังฆ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25631056
146ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
147การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติกุสุมา งามละมัยการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562541
148ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
149การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADกุหลาบ ภูมิรินทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563446
150ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อพงศ์ นามวัฒน์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559870
151ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองมะสัง จังหวัดกาญจนบุรีขนิษฐนภา ช่างผาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560378
152ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครขนิษฐา สิงหะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455
153ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่สหวิทยา เขตเมืองสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ขนิษฐา สิงห์พรมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560369
154ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขนิษฐา ซอกรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
155การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากที่สุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน์ขนิษฐา ทาสีภูคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564620
156การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ที่ได้รับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติขวัญข้าว สิทธิศักดิ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561640
157การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติขวัญดาว สุพรมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562435
158ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีภวนิยมที่มีต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งขวัญนภา พานแก้วจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560577
159ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตขวัญฤดี เอี้ยวเล็กการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558599
160ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขวัญฤทัย บุตศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348