Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพการบริหารวิชาการของเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครวินัดดา ศรีวะรมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559569
142การบริหารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูวิชาการโรงเรียน ในสำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพีระพัฒน์ มะมิงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559642
143ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559556
144การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครรสรินทร์ หวังผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559476
145ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครธีรวัตร สุศิวงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559522
146ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนวัดปากบึง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครชุลิตา ศรีระวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559610
147ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนพิทยพัฒน์ศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานครณัฐกานต์ หมัดมุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559401
148ความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ศุภชัย เพ็ชร์รัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559555
149ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก สำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครศุภนิจ ปานประโคนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559452
150ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา พรมลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559433
151ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียน ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครกัลยาณี ใจห้าวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559460
152ความคิดเห็นของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียนเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครวศิน ตรีเจริญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559497
153ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วีระวุธ ศิริปุณย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559549
154ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ทฤฆายุการบริหารการศึกษา สุรินทร์2559561
155ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการบริหารสภาพแวดล้อมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.ธัญญนันทน์ ศรีจั่นเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559385
156แรงจูงใจในในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเดิมบางนางบวช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559393
157ความพึงพอใจของผู้บริหารและครูที่มีต่อประสิทธิภาพการบริหารของโรงเรียนมาตรฐานสากล กรณีศึกษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาปิยะรัตน์ ฉาไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559464
158ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชาณัฐญา สุขรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559436
159ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชารัตติกาล อ่อนน้อมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559411
160ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6อิสรียา สินบำรุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559560