Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตวังแสนสุวรรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขตชูชาติ เจริญชัยไธสงค์การบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559397
362การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา เขตบางกอกน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ทศพร ศรีพลพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560545
363การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานีจิรานุช บุญจองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560480
364การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล สถานศึกษาขนาดใหญ่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีธัชชา จิ๋วเชื้อพันธุ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560497
365การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมลฤดี ทวนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560722
366การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอผาขาว จังหวัดเลยคณิตตา ดานะการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559397
367การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายเมืองศรีภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2มยุรี สุวัตถิกุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560445
368การศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานครสุจิตรา สายหยุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560622
369การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาจิตวิทยาการปรึกษาต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักจิตวิทยาการให้คำปรึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงศิรินทร์รัตน์ อ่อนละมูลจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560645
370การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดราชโอรส ปีการศึกษา 2559ทักษิณา เพชรรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
371การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560596
372การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาพิการทางการเห็น มหาวิทยาลัยรามคำแหงสุวพิชญ์ สร้อยสุวรรณ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560686
373การศึกษาความต้องการพัฒนาบทบาทของครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครสมมนต์ เครือจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
374การศึกษาความต้องการในการพัฒนาตนเองด้านสมรรถนะประจำสายงานของครูโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอบางกรวย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นิภาพร เรี่ยวแรงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560440
375การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ณฐพร มูลอำคาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560655
376การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่านวิมลสิริ วงศ์เป็งการบริหารการศึกษา น่าน2560526
377การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามกระบวนการวางแผนงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของโรงเรียนมัธยมเขตบางกอกน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1อรอุมา ทองพาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560459
378การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1พชรอร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
379การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6พิณชุดา ชื้อมีชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560539
380การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายทวาราวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 จังหวัดปราจีนบุรีรุ่งทิพย์ มีเพ็ชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442