Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดนพดล วรรณแก้วการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560391
22ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนร่องคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24เยาวเรศ ทิพชราการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560405
23ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโรงเรียนร่องคา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 24อรพรรณ ศรีนาแพงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560349
24ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3ธัญลักษณ์ ภูศรีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560336
25ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1อวิรุทธิ์ ธาระปราบการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560332
26ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาดงหลวงตอนบน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารสุภาภรณ์ รังใสการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560431
27ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2วรัญชญา ทอนเทพการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560396
28ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดธนิดา สิงสีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560361
29ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดธนิต แข็งขยันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560591
30ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2งามนิตย์ วงษ์วอการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560410
31สภาพการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ในกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 4ธนสรรพ์ กลางบุรัมย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560375
32แรงจูงใจในการทางานของข้าราชการครูสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อำเภออาจสามารถสงกรานต์ จันทะนามการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560447
33ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เจษฎาพร พลหาญการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560339
34ความพึงพอใจของนักเรียนในการจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดมนตรี ธรรมขันธาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560437
35ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29ธัญลักษณ์ ขุมทองการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560399
36ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27บรรชา ใจกล้าการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560600
37ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ของวิทยาลัยการอาชีพโพนทองธีรพงศ์ สรภูมิการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560414
38ความคิดเห็นของครูในการบริหารงบประมาณโรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุมวาสนา พิเนตรการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560316
39ความพึงพอใจของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดร้อยเอ็ด เขต 1วรรณภา ศิริชัยพิภัทรการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560472
40ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2พิมลพรรณ พวงเงินการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560338