Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
1ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในเครือข่ายเมืองทุ่งเวฬุวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1ณัฏฐาภรณ์ เทพอาวุธการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560318
2ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนในสหวิทยเขตศิลาทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27สงกรานต์ โประวะการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560343
3ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จิราภรณ์ โชติรื่นการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560403
4ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 กาฬสินธุ์กวิสรา ฤทธิ์รุ่งการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560321
5แรงจูงใจในการทางานของครูในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2บังอร กุมผันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560324
6การศึกษาความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ณฐพร มูลอำคาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560590
7การศึกษาสภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดสหวิทยาเขตพัฒน์วิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วิมลทิพย์ วิรัชวาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560546
8ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27อนันต์ งอยภูธรณ์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560317
9ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ไพบูลย์ พรหมทาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560411
10ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วิรชาติ วิเศษวิสัยการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560361
11ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารแบบใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสหวิทยาเขตเมืองเกตปทุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ธนัญญา ประกอบแสงการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560391
12ความเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาของกลุ่มเครือข่ายที่ 9 สังกัดศูนย์ทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2ยุวดี ศิริสิงห์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560375
13ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27คนอง ปาหาวงค์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560356
14สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ยุวดี โกสุมาลย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560363
15ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารวิชาการของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดณฐมน แสงอาษาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560423
16ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารจัดการการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโกสัมพีดวงฤทัย ดอนไชยสีหาการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560320
17ความพึงพอใจของบุคลากรในสหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26อรกรวีร์ หาไชยอินทร์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560303
18สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วิระ โกสุมาลย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560365
19ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วินิดา คามจังหารการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560346
20ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดศุภธิดา อุ่นจังหารการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560357