Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการหางานทำช่วงระหว่างเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงดรุณพร สมณะจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560724
182การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร CLT กับการสอนด้วยวิธีปกติกัณฑิมา ชำรัมย์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560723
183ผลของการใช้แบบฝึกเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ศิริโสภา บุญลอยการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559722
184ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558720
185การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครวรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560719
186ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกีรติ เอ้งฉ้วนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559718
187การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด ของโพลยาเรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2พิยดา สุทธิจุฑามณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560718
188ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560717
189ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)จิระศักดิ์ ทวีเงินการสอนสังคมศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561717
190ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โรงเรียนขุมทองวิทยากนกวรรณ ปานช่วยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560716
191คุณธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนอำเภอสันติสุข ตามหลักสังคหวัตถุ 4สุริยพล ตนภูการบริหารการศึกษา น่าน2560715
192การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาศิริชัย ญาณปัญญาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559711
193การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมลฤดี ทวนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560710
194การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นุชจิรา ทะมานนท์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561710
195ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559710
196ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒นฤมล อบสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560709
197ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561709
198การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คณิตา แข็งขันคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563709
199การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติณิชาภัทร ใสสุชลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561708
200การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADสุนิสา เถาจำปาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559707