Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิอรุณรัตน์ บุรกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559695
182การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูโรงเรียน อยุธยาวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3นันทรัตน์ ทองดีวิเศษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560695
183การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สถิติ (1) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TAI โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง (ฝ่ายมัธยม)เจนจิรา คานงอนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561695
184การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2นภัสสร คงจันทร์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559693
185การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีการสอนแบบ KWL Plus กับการสอนแบบปกติพิกุล บุตรจันทร์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560693
186ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559692
187ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558692
188การพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ด้านการทรงตัวโดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานครรัตนาพร ฐิติกรโกวิทการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560692
189การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค CIRC กับวิธีสอนแบบปกติสมฤทัย ศรีงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561690
190ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โรงเรียนขุมทองวิทยากนกวรรณ ปานช่วยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560688
191การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติจินตนา แสงงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562687
192การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจตุพร ผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560686
193การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560686
194การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาศิริชัย ญาณปัญญาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559685
195คุณธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนอำเภอสันติสุข ตามหลักสังคหวัตถุ 4สุริยพล ตนภูการบริหารการศึกษา น่าน2560684
196การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับ โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6วลัยภรณ์ อาดำการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559683
197การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเรไร ประกอบผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560682
198การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสืบพันธุ์ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้บทเรียนออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น iTunes Uฐิติวรดา ชันขุนทดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561680
199การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติสุกัญญา พุ่มเจริญการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
200การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL Plus กับวิธีสอนแบบปกติอัจฉราพรรณ วัลลิภะคะการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560677