Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กับการสอนแบบปกติจริยาวรรณ ศรีสวัสดิ์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560734
182ความวิตกกังวลตามสถานการณ์ของนักกีฬาบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระหว่างก่อนการแข่งขันและหลังการแข่งขันไชโย ซาลังพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561730
183การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คณิตา แข็งขันคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563730
184ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนหอวัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชมนภัส แก่นจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560729
185ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558729
186ผลของการใช้แบบฝึกเรื่องมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ศิริโสภา บุญลอยการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559729
187การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิพชระ รัตนทิฆัมพรการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559727
188ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกีรติ เอ้งฉ้วนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559726
189การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด ของโพลยาเรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 2พิยดา สุทธิจุฑามณีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560726
190ผลของการใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒นฤมล อบสุวรรณคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560724
191ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องปัญหาเศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ STAD โรงเรียนขุมทองวิทยากนกวรรณ ปานช่วยคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560722
192คุณธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามเจตคติของครูผู้สอน กลุ่มโรงเรียนอำเภอสันติสุข ตามหลักสังคหวัตถุ 4สุริยพล ตนภูการบริหารการศึกษา น่าน2560722
193การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติมารีณีย์ สาแมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562721
194การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครมลฤดี ทวนไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560721
195การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์ โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4นุชจิรา ทะมานนท์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561721
196เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกตินภาพร เสียงเย็นนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561720
197การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Part of speech ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ โดย ใช้แบบฝึกทักษะกับการสอนแบบปกติสุพรรษา แก้วพริ้งนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561719
198การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติณิชาภัทร ใสสุชลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561718
199การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแปรผันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค STADสุนิสา เถาจำปาการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559718
200ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุพรรณี ขุนเพ็ชรการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559717