Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดมาตรา แม่กด สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จุรพงษ์ พิทาคำการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560862
62การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครอรอุมา ตะภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560862
63การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลังแบบร่วมมือ เทคนิค TAI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สัญชิตา บุญเลิศลพคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563861
64การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง พื้นที่ผิวของปริซึมและทรงกระบอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2กนกกาญจน์ สุขโขคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563861
65ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)รุ่งอุทัย ผลเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559860
66ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพ็ญประภา พุฒซ้อนการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559859
67การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปีการศึกษา 2561ยุวันดา ผาทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561858
68การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณจํานวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่จัดกิจกรรมด้วยแบบฝึกทักษะ โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานีวัลลภัทร หนองภักดีคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561857
69การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยาวิจิตตรา ปะทะขีนังคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561857
70การพัฒนาสมาธิสำหรับเด็กที่มีอาการสมาธิสั้นโดยใช้กิจกรรมงานประดิษฐ์นํ้าผึ้ง สมตัวการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560856
71ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกนกพร สุทธิประภาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558855
72ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้เทคนิค STAD เรื่อง การบวกจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล”ปิยวรรณ เพ็ชรแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561853
73การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2พัชรีย์ ตักสินลาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563853
74ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน กลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ประมุข โกมลสุรกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560849
75การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติสุขวีณา อุ้ยเพ็ชรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562847
76การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ ระหว่างการสอนตามรูปแบบซิปปากับการสอนแบบปกติธฤษณัช อารมย์แก้วการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561845
77การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjective ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญชมโฉม คารภูมีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561839
78การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL PLUS กับการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนแบบปกติชนาภรณ์ ใจซื่อการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563837
79การพัฒนาชุดกิจกรรมการทดลอง เรื่อง สมบัติของสารและการจำแนกสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทิพรัตน์ ขุมทองนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561837
80การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ และหารเศษส่วนของพหุนาม โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เดชา กลัดแกล้วกล้าคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560836