Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560344
182ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559991
183ความพึงพอใจของครู-บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการคำใบ ตาลสันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560410
184ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45คำใบ อินทะวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560386
185การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครคำไพร เกษหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
186ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37คุณภัทร อุทธิยาการบริหารการศึกษา น่าน2558603
187ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6คุณัญญา โคตรประทุมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
188ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล ในศูนย์เครือข่ายที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2งามนิตย์ วงษ์วอการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560408
189ความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการทำงานเป็นทีม ของครูในสถานศึกษากลุ่มกรุงเทพตะวันออก สังกัดกรุงเทพมหานครจตุพร กุลบุตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566211
190การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจตุพร ผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560795
191รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่อง การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการจตุพร เพ็งเกษมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256118862
192ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2จตุพล โฉมยงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560361
193ความสามารถในการอ่านสะกดคำที่เป็นสระแปลงร่าง โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำที่เป็นสระแปลงร่าง ของนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2จรรยา เล็กชัยรัตน์การศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560546
194ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายฯ ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จรรยา ใจเอื้อการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560365
195การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรมของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือกับวิธีการสอนโดยใช้เกมจรรยาภรณ์ อุ่มอองการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)256010422
196การเปรียบเทียบผลมโนมติทางการเรียน วิชาเคมีของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง พันธะเคมี ระหว่างวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ด้วยชุดเกมการศึกษา กับวิธีการสอนแบบปกติจรรยารัตน์ อภัยบริรัตน์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561655
197ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง “ คู่อันดับและความสัมพันธ์ ” ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)จรรยาลักษณ์ โขงอ้อมคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559606
198ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 ในจังหวัดน่านจรัญ อุดอ้ายการบริหารการศึกษา น่าน2560358
199การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT)จรัญ โสสว่างคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559631
200การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคมจรัสพงษ์ ศึกสงครามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560648