Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน โดยการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค LT ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่1 วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจิตอนงค์ รวมพลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560481
262ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสหวิทยาเขตจอมสิรินทร์จิตใส จินดาศรีการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560332
263ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
264ความพึงพอใจของครูในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มจอมจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1จินตนา เวียงนาคการบริหารการศึกษา น่าน2558457
265การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพรตพิทยพยัตจินตนา กุจพันธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561935
266ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาครจินตนา บุญชูศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560536
267คิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานเป็นทีมในสถานศึกษาอำเภอพระประแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6จินตนา วระไวย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560383
268การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติจินตนา แสงงามการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562742
269ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ สำนักงานเขตสวนหลวง สังกัดกรุงเทพมหานครจินตนา แสนปางการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560364
270การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องมาตราตัวสะกด แม่ ก กา ระหว่างวิธีการสอนแบบใช้หนังสือเรียน อิเล็กทรอนิกส์ (E-book) กับวิธีการสอนแบบปกติจินตหรา ช้อยชดนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561635
271การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กับวิธีสอนแบบปกติจินตหรา นวลนอกการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562471
272แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูมัธยมโรงเรียนในสหวิทยาเขตเสรีไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จินตหรา แก้วอาสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560474
273ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย โดยการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ การฉีก ตัด ปะเศษวัสดุจินต์นิภา วรรณจาโรการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25604944
274การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต ที่สอนโดยใช้เกมกับการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2จิรกฤต ยศประสิทธิ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25621345
275การบริหารบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้จิรฉัตร สะสมทรัพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560885
276ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายเขาแหลมพนมซอร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จิรนันทิ์ วรรณพงศ์สถิตการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560418
277ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจิรยุพา คันยุไลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
278การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3จิระพันธุ์ ปากวิเศษคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25613898
279ผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระประวัติศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)จิระศักดิ์ ทวีเงินการสอนสังคมศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561717
280การเปรียบเทียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักภาษาไทยโดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกทักษะ กับวิธีการสอนแบบปกติ เรื่อง ชนิดของคำ ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเกตุประภาจิรัชยา สอนพงศ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561449