Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558786
102ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียน ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครกัลยาณี ใจห้าวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559468
103ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1กัลยาณี ทองเชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
104ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6กัลยาณี ไชยเสนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560392
105การศึกษาสภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพกัลย์ชนก น้ำพี้การบริหารการศึกษา น่าน2560418
106ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กาญจนา ชูศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560350
107ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา พรมลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559442
108ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครกาญจนา ธูปบูชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
109ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกาญจนา นนวงษ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
110ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนาณ์ สังคตการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559359
111ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนาพร สินทองการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559464
112การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นคร อุทิศ”กาญจน์สุชะญา นิชสภาคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565225
113ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตกันทรารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กาณฑ์จุฬา คำมะยอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560380
114ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7กานดา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560465
115ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการกานต์พิชชา นุ่มพรมการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560358
116ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516
117การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD เรื่องค่ามาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กานต์ศจี เกษแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560595
118การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบำรุงกานต์สินี ทวีสุขคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565359
119ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ เครือข่ายที่ 23 กรุงเทพมหานครกิจชุฬาภรณ์ คล้ายสมบัติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560466
120ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกิจพัฒนพงษ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334