Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียน ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครกัลยาณี ใจห้าวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559447
102ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1กัลยาณี ทองเชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560364
103ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6กัลยาณี ไชยเสนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560368
104การศึกษาสภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพกัลย์ชนก น้ำพี้การบริหารการศึกษา น่าน2560379
105ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กาญจนา ชูศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560328
106ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา พรมลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559420
107ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครกาญจนา ธูปบูชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560330
108ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกาญจนา นนวงษ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
109ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนาณ์ สังคตการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559335
110ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนาพร สินทองการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559439
111การศึกษาข้อบกพร่องและมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจำนวนนับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช“ณ นคร อุทิศ”กาญจน์สุชะญา นิชสภาคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565196
112ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตกันทรารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กาณฑ์จุฬา คำมะยอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560360
113ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7กานดา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560439
114ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการกานต์พิชชา นุ่มพรมการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560340
115ความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตราชนครินทร์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กานต์พิชชา ศิลปวิศวกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560488
116การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามวิธีการจัดการเรียนแบบร่วมมือแบบเทคนิค STAD เรื่องค่ามาตรฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กานต์ศจี เกษแก้วคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560562
117การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโยธินบำรุงกานต์สินี ทวีสุขคณิตศาสตรศึกษานครศรีธรรมราช2565293
118ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ เครือข่ายที่ 23 กรุงเทพมหานครกิจชุฬาภรณ์ คล้ายสมบัติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560443
119ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกิจพัฒนพงษ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560310
120ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครกิจเกษม อุปการะกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447