Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
141ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560275
142การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติกุสุมา งามละมัยการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562380
143ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา ปีการศึกษา 2559กุสุมา โตแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560290
144การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับรูปสี่เหลี่ยม โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADกุหลาบ ภูมิรินทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563320
145ผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์วิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อพงศ์ นามวัฒน์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559761
146ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการพัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนบ้านหนองมะสัง จังหวัดกาญจนบุรีขนิษฐนภา ช่างผาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560288
147ความคิดเห็นของครูที่มีต่อบทบาทของผู้บริหารในการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 74 สำนักงานเขตจอมทอง สังกัดกรุงเทพมหานครขนิษฐา สิงหะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560365
148ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในพื้นที่สหวิทยา เขตเมืองสิงห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ขนิษฐา สิงห์พรมการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560281
149ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มพันท้ายนรสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขนิษฐา ซอกรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
150การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตัวหารร่วมมากที่สุดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับวิธีเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ผ่านกระบวนการสอนแบบออนไลน์ขนิษฐา ทาสีภูคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564448
151การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการแต่งบทร้อยกรอง ประเภทกลอนสุภาพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร ที่ได้รับการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้แบบ 4 MAT กับการสอนแบบปกติขวัญข้าว สิทธิศักดิ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561458
152การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติขวัญดาว สุพรมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562312
153ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีภวนิยมที่มีต่อความหวังของผู้ป่วยมะเร็งขวัญนภา พานแก้วจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560446
154ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตขวัญฤดี เอี้ยวเล็กการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558491
155ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตะวันออกพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครขวัญฤทัย บุตศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560268
156การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขวัญฤทัย ล้อซ้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560821
157ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ขวัญหทัย นุพรมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
158ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขวัญหทัย ศรีมณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
159ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559393
160ความพึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมขวัญเมือง สีวอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324