Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) เรื่อง ลำดับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขวัญฤทัย ล้อซ้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560983
162ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่ม 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต1ขวัญหทัย นุพรมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560509
163ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขวัญหทัย ศรีมณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560545
164ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยาขวัญเนตร ดาลหิรัญรัตน์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559492
165ความพึงพอใจของครูต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคมขวัญเมือง สีวอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560418
166ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560449
167การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1คณิต กำลังทวีการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559568
168การใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการลงความเห็นจาก ข้อมูลและจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์คณิต ศรีผาตินวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561463
169การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอผาขาว จังหวัดเลยคณิตตา ดานะการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559396
170การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คณิตา แข็งขันคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563729
171การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิศร พานิชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25631391
172การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การออกเสียง –ed ที่ตำแหน่งท้ายคำกริยาและความพึงพอใจของนักเรียนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บัตรคำศัพท์สีและการสอนแบบปกติคณิศร แสงอินทร์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601298
173การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงพลอง โดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติคนธรส นิยันตังนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611140
174ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27คนอง ปาหาวงค์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560408
175ความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7คนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560408
176การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่อง Hello ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแม่ขมวกคนึงนิตย์ เนืองนิตย์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560767
177ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการคมกฤช จารุวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
178ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามคมกฤต ฟองละแอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560494
179ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1คมบัณฑิต แสงเงินการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560421
180ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384