Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารโรงเรียนจิตรลดา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคณัสนันท์ ผ่องพันธุ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
162การศึกษาสภาพการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนร่วมโดยใช้โครงสร้างซีท (SEAT Framework) โรงเรียนในอำเภอศรีบุญเรือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1คณิต กำลังทวีการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559455
163การใช้ชุดสื่อประสมเพื่อพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการลงความเห็นจาก ข้อมูลและจิตวิทยาศาสตร์ วิชา ฟิสิกส์ 1 เรื่อง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนปิยะบุตร์คณิต ศรีผาตินวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561342
164การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้ดูแลเด็กต่อสภาพปัจจุบันของการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอผาขาว จังหวัดเลยคณิตตา ดานะการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559307
165การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาร่วมกับบาร์โมเดล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4คณิตา แข็งขันคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563496
166การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ร้อยละและอัตราส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6คณิศร พานิชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563934
167การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้การออกเสียง –ed ที่ตำแหน่งท้ายคำกริยาและความพึงพอใจของนักเรียนในโปรแกรม EAL (English as an Additional Language) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยการใช้บัตรคำศัพท์สีและการสอนแบบปกติคณิศร แสงอินทร์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601124
168การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงพลอง โดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติคนธรส นิยันตังนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
169ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27คนอง ปาหาวงค์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560292
170ความคิดเห็นของครูในศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 12 ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7คนึงนิจ พวงสุนทรพงศ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560318
171การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการเรียนใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เรื่อง Hello ASEAN สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านแม่ขมวกคนึงนิตย์ เนืองนิตย์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560632
172ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการคมกฤช จารุวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560310
173ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจลาออกของบุคลากรในวิทยาลัยเทคโนโลยีวิถีอิสลามคมกฤต ฟองละแอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560384
174ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียน ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพระแม่ย่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1คมบัณฑิต แสงเงินการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560322
175ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560298
176ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครคมแก้ว พิมพ์สิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560268
177ความพึงพอใจของความพึงพอใจของผู้ปกครองในการใช้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งคา“บุณยขจรประชาอาสา” จังหวัดภูเก็ตคำแก้ว อิศรางกูร ณ จำปาศักดิ์การบริหารการศึกษา ภูเก็ต2559875
178ความพึงพอใจของครู-บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการคำใบ ตาลสันต์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
179ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45คำใบ อินทะวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560262
180การมีส่วนร่วมของครูที่มีต่อการบริหารจัดการด้านสภาพแวดล้อมในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครคำไพร เกษหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343