Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
321ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์อรญา พิมพ์สัมฤทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
322ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครของโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์อรญา พิมพ์สัมฤทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
323ความพึงพอใจของบุคลากรในสหวิทยาเขต 5 สารคามใต้ ที่มีต่อการบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26อรกรวีร์ หาไชยอินทร์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560334
324การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของประโยค ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคการจัดทีมแข่งขัน (TGT) กับวิธีสอนแบบปกติอมราภรณ์ ทิพชัยการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561591
325การพัฒนาแบบฝึกทักษะ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะ โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็กอมรา เชิญรัมย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560614
326ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการโรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6อมรรัตน์ ชมัฆพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560350
327ความพึงพอใจของครูต่อการตัดสินใจของผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอมรรัตน์ กุลรัตน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560413
328ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานอมรรัตน์ กมลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
329ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตพลอยไพลิน จังหวัดกาญจนบุรีอมรรัตน์ พันธุ์เจริญการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559358
330การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้เทคนิค KWL Plus เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5อภิเดช สุผาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25592793
331การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศึกษานารี ระหว่างการสอนด้วยกลวิธี SQP2RS และการสอนแบบปกติอภิเชน เหล่าเจริญการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561823
332การศึกษาคำตอบจากแบบทดสอบ THE SACKS SENTENCE COMPLETION TEST (SSCT) ในผู้ป่วยยาเสพติดที่มารับการรักษา ณ คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวอภิสิทธิ์ สิทธิรักษ์จิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601538
333ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2อภิสาร สายใหญ่การบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559450
334อภิวิชญ์ เหล่าอัน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวิธีสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์ (Jigsaw) กับวิธีสอนแบบปกติอภิวิชญ์ เหล่าอันการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562595
335การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสองตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติอภิวัฒน์ อุไรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561482
336การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้และการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อภิวัฒน์ ขุนสูงเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560528
337ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนธรรมานุรักษ์ กรุงเทพมหานครอภิราพร หมัดนุรักษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560374
338ความพึงพอใจของบุคลากรในโรงเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตอภิรมย์ พานิชศิริการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558581
339การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการการสอนแบบใช้บัตรคำศัพท์กับการสอนแบบปกติอภิรพร ธรรมทาทองการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560480
340การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ โดยการสอนแบบปกติและการสอนโดยใช้เกมอภินันท์ ไกรกลางการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560499