Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาโรงเรียนในเครือข่ายที่ 18 สำนักงานเขตบางนา สังกัดกรุงเทพมหานครอภินันท์ สาลีคงประยูรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
342ความความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครอภิญญา บ้านใหม่การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560517
343ความคิดเห็นของครูต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4อภิญญา จันทะดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559345
344การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านวิเคราะห์ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวิธีการสอนแบบ 5E และวิธีสอนแบบปกติอภิชิต สุธาวาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560685
345ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอท่าวังผา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37อภิชาติ ปะสีละเตสังการบริหารการศึกษา น่าน2560435
346ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
347การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เรื่อง Grammar in Context กับวิธีสอนแบบปกติ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ คลองสิบสาม ปทุมธานีอภัสรา สัตถานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561610
348ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนสำนักงาน เขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานครอภัสรา สังเกตุกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
349การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอนุสรา โพธิ์หิรัญคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561541
350ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนวัดสวนพลู สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานครอนุสรา แสนตนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560429
351การวินิจฉัยจุดบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตอนุสรา สุขสุคนธ์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561582
352ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสัตตบงกช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อนุศาสน์ จันทร์พิษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451
353ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียนที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
354ความความคิดเห็นของครูที่มีต่อบรรยากาศองค์การในโรงเรียน ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1อนุวัฒน์ โพธิภูงาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
355ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มบางเสาธง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2อนุรัตน์ ศรีสวยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560357
356ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิอนุรัตน์ มุสิกเสถียรการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559474
357ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนสตรีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครอนุรักษ์ ทิพย์มณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560535
358การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ STADอนุรักษ์ กรัตพงค์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563324
359ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพอนุภัทร แซ่ชั้นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560656
360การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของรูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์อนุทิน วิริยังคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563435