Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ความพึงพอใจของครูต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20เมษวรรษ แซงจันดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
82การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ค่าวัดทางสถิติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6เมธิศ สุบินคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563286
83การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560654
84ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32เมธาวี พงศ์พันธุ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560369
85ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เมธาวี กำแพงเพ็ชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
86การศึกษาระดับการเห็นคุณค่าแห่งตนของนักเรียนอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมธประจักษ์ เติมกิจขจรสุขจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560627
87ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการของกลุ่มโรงเรียนคุ้มบางกระเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เมทินี พาทยโกศลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560555
88การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา ตามแนวคิดของโพลยา ผ่านระบบออนไลน์เมทินี เงางามคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564669
89การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
90การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560428
91การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์เพ็ญศิริ ศรีชมภูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591313
92ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายการจัดการศึกษา ตานี-ปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต 3เพ็ญศรี มีเจริญการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560351
93ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1เพ็ญพิชชา อ่อนปานการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560371
94ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ทฤฆายุการบริหารการศึกษา สุรินทร์2559568
95การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์เพ็ญพิชชา ชัยช่วยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560585
96ความพึงพอใจของครูต่อการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเพ็ญพักตร์ สมัครเขตรการการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
97การมีส่วนร่วมของครูในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางนาเพ็ญพักตร์ พรมดีราชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
98ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานธุรการโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เพ็ญประภา สืบสารการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
99ผลการสร้างแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทยโดยใช้เบี้ยอรรถกรของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเพ็ญประภา พุฒซ้อนการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559859
100การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่องลำดับเลขคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5เพ็ญนิภา ประจงรัมย์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563433