Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีกรรณิการ์ รัตนะวันการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559487
42ความคิดเห็นของครู ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3กรรณิการ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560420
43การวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน การบวกและการลบเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กรรณิการ์ ดิลกวินิจกุลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562621
44การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์กับวิธีการสอนแบบปกติกรรณิการ์ ทรัพย์สมบูรณ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601064
45ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กรรณิการ์ นุดวงแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560314
46ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรณิการ์ แสนพลมาตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560771
47ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกกรฤทธิ์ บุญญานุกูลการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560434
48การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยวิธีการสอนด้วยแบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนคูเมืองวิทยา ปีการศึกษา 2561กรวิก วงค์สายนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25612767
49การศึกษาผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจในการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเทคนิคแข่งขัน TGTกรวีณา ศรีละพันธ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591744
50ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กรวีร์ ฆะปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560335
51ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรองกาญจน์ ระวังภัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
52ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกระฐิน อุดยะเขื่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560354
53การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการบวกการลบเศษส่วนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคนิค STAD บูรณาการกับทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์กริชตภัฎ ท้าวบุตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562981
54ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
55ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเมืองแงง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37กฤติยา มณีกาศการบริหารการศึกษา น่าน2560300
56การเปรียบเทียบความสามารถทางการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นปีที่ 2 ระหว่างการสอนโดยใช้เทคนิค KWL และวิธีสอนแบบปกติกฤติยา สุภาพงศ์การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560571
57การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิกฤตเมธ นิติวัฒนะการสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601969
58ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกฤศมน จันทร์สีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560317
59ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาการของครู โรงเรียนในเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานครกฤษณา จวบลอยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
60การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาวงกลม ตามขั้นตอนของโพลยาร่วมกับ เทคนิคเพื่อนคู่คิด (Think Pair Share)กฤษณา ทองเกิดคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25631534