Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยากัญญาณัฐ ปัญญาทองคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560438
82ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกัญญาพัชร ปัดสาการบริหารการศึกษา ชัยภูมิ2559367
83ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางขุนเทียนกัญญาภัค ชมภูทัศน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
84ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษา โรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาที่ 13 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3กัญญารัตน์ ภูมิลักษณ์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560532
85ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่องแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยางโทน จังหวัดลพบุรีกัญญารัตน์ เถื่อนคำคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564236
86การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรงกัญญาวีร์ ทองมูลคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561447
87ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการวิจัยในชั้นเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3กัญญาวีร์ ภาชะโนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560385
88ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร และองค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อองค์การแห่งความเป็นเลิศของพนักงานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)กัญญาเรษ ทิพย์สุนาจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560535
89ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีกัญหา ศรีแตงอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560408
90ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม โดยใช้หลักการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับเทคนิค STADกัญฬ์ฑิมา จิตรมาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562811
91ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10กัณฐิมา ส่งแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560351
92การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนภาษาเพื่อสื่อสาร CLT กับการสอนด้วยวิธีปกติกัณฑิมา ชำรัมย์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560724
93ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษกันตพร คำหอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560337
94แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560500
95การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R กับวิธีการสอนแบบปกติกันต์กวี ครุรัตนศิริพิมุกการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562667
96ผลการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม ตามแนวคิด ความสุข 5 มิติ ของกรมสุขภาพจิต เพื่อส่งเสริมความผาสุกในผู้สูงอายุกันต์สุดา จันทร์แจ่มจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560533
97ความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกันต์แก้ว ตันมงคลกาญจน์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560363
98ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การชั่ง ด้วยแบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์กันยรัตน์ ระโหฐานคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561509
99ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
100การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกัลยา บุญจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560456