Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201ความคิดเห็นของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของผู้บริหารสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศิวาพร ชาญสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560402
202ความคิดเห็นของข้าราชครูที่มีต่อสภาพการดาเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดเครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วาทศิลป์ บุญสูงการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560358
203ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 1 ในเขตตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านภานุวุธ บูรณพรหมการบริหารการศึกษา น่าน2560606
204ความคิดเห็นของครู ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3กรรณิการ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
205ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อขวัญในการปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรีศิริวรรณ เทวะผลินการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559331
206ความคิดเห็นของครูการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาตำบลปิงโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นิเวศน์ มุมวงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560412
207ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จิราภรณ์ โชติรื่นการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560441
208ความคิดเห็นของครูต่อ ปัญหาการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของโรงเรียนในสำนักงานเขตบางเขน สังกัด กรุงเทพมหานครอรสา บุญเรืองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
209ความคิดเห็นของครูต่อการขับเคลื่อนสถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของโรงเรียนเครือข่ายอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560390
210ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน ในอำเภอลานสกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต 1อัจฉรา ศรีวิไลการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559691
211ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการศึกษาด้วยระบบทวิศึกษาของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ดธนิต แข็งขยันการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560590
212ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
213ความคิดเห็นของครูต่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ของโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยหนึ่งฤทัย ธรรมปัญญาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337
214ความคิดเห็นของครูต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคบังคับอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์วันชัย ยิ่งรุ่งเรืองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560422
215ความคิดเห็นของครูต่อการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6วันดี แซ่เต็งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
216ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครเบญจวรรณ เจนเขตกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558792
217ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสุทธินันท์ พลสงครามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560357
218ความคิดเห็นของครูต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ในโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯรัตนบดี บัวดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394
219ความคิดเห็นของครูต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนในสถานศึกษาเขตอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4อภิญญา จันทะดีการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559343
220ความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศุภชัย องค์นามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560345