Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 201-220 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
201การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครูสายผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2สุวัฒน์ ตามสันเทียะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560528
202ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (กลุ่มบางพลี 1)ประกาศ เจริญยิ่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
203การศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการครู ในโรงเรียนสหวิทยาเขตปัญจวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23ปทิตตา เหล่าหาโคตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
204ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ฐิติพรรณ ดอนหัวร่อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
205ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จีรภา สำเนียงสูงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559527
206ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ สังกัดกรุงเทพมหานครศิวิมล ประจำทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560527
207การมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน ในกลุ่มอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2วิลาสินี เสมอการบริหารการศึกษา น่าน2560526
208ทัศนคติของครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ใจรัก พจน์ศิลปชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560526
209ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1ดิสสมัย เดชฤทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558525
210ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนวัดราชโอรส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานครสมฤดี พิมูลชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560523
211ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนศิริวังวิทยาคาร สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครธีรวัตร สุศิวงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559523
212ความพึงพอใจของนักเรียน (ช่วงชั้นที่2) ที่มีต่อการใช้บริการห้องสมุดของโรงเรียนประชานิเวศน์ สังกัดกรุงเทพมหานครอุไรวรรณ ฉายรัศมีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558522
213ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 72 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครสุพัตรา พันธุ์ปลาโดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560522
214ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม อบจ.พัฒนาที่ 2 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมยุรี คีรีเวชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560522
215การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนขยายโอกาสขนาดใหญ่ เขตบางขุนเทียน สังกัดกรุงเทพมหานครวรรณเพ็ญ กลัดเกล้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
216ภาวะผู้นำของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ตามความคิดเห็นของข้าราชการตำรวจ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจักรกฤษณ์ สุนทโรจน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560518
217ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนเตรียม อำเภอบางพลี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการศศิธร สุขศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559517
218ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานกลุ่มงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตพลอยไพลิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8ทิพย์สุดา ประดาสุขการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560517
219การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้และการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อภิวัฒน์ ขุนสูงเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560517
220การศึกษาความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 จังหวัดน่านวิมลสิริ วงศ์เป็งการบริหารการศึกษา น่าน2560515