Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 241-260 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
241ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครชลธิรา เมืองใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560406
242การบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของครู โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ชลธิศ ศรีม่วงพงษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560794
243ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
244การรับรู้ของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร กลุ่มที่ 5ชวลิตร จันทรเนตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560414
245ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ชวิน วันท่าค้อการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560366
246ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของโรงเรียนในสานักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครชวิศา พื้นทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
247ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษชัชชัย กาหาวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560385
248ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 40 (2) สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครชัชวาล ใหม่หะลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560396
249ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรีชัญญนิษฐ์ นิลประดิษฐ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560368
250ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาสังฆมณฑล อุดรธานีชัยนรินทร์ เหลาพรมการบริหารการศึกษา น่าน2560484
251ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดสมุทรปราการชัยนันท์ พูลเพิ่มคล้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479
252ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครชัยภูมิ ใหลหลั่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560324
253ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านสวัสดิการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มเครือข่ายที่ 36 สำนักงานเขตลาดกระบังชัยวุฒิ ทวีศักดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560378
254ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านสวัสดิการในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครกลุ่มเครือข่ายที่ 36 สำนักงานเขตลาดกระบังชัยวุฒิ ทวีศักดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560425
255ความพึงพอใจของครู ต่อการบริหารงานโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ชาคริต นุนาบีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559585
256ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนของอำเภอบางไทร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ชาญชัย ศาลาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
257ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการในสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนาหลวง สังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครชาตรี กองเงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
258ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนนาน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37ชาติชาย ทองแดงการบริหารการศึกษา น่าน2560342
259ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
260ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 5 (ปทุมวัน-สัมพันธวงศ์) กรุงเทพมหานครชำนาญ แอบไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333