Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 261-280 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
261ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2วรรษมน ผกาวรรณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560358
262ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารในสังกัดเทศบาลเมืองปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสุจารี เส้งเสนการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559613
263ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดพัชรินทร์ เฉียบแหลมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
264ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางเลน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2อิทธิพล ธานินทร์พงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560401
265ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลโรงเรียนกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ กลุ่มเครือข่ายที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ดาวรุ่ง อุปคงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
266ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเครือข่ายโรงเรียนที่ 40 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครเอกภพ พระชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
267ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จังหวัดนนทบุรีวัฒนชาติ มานะมุติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
268ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารสภาพแวดล้อมโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายที่ 71 สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครรัชฏาภรณ์ คำอร่ามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560412
269ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์มนตรี จันทะแจ่มการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560328
270ความคิดเห็นของครูต่อการพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38สุภาวดี โตจริงการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560365
271ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารของโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สู่โรงเรียนมาตรฐานสากลนพรัตน์ พิมพ์แสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
272ความคิดเห็นของครูต่อการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9จุฑารัตน์ นุชนารถการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559379
273ความคิดเห็นของครูต่อการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 สังกัดกรุงเทพมหานครสุรสิงห์ สุดเฉลียวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560360
274ความคิดเห็นของครูต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 46 (8) สำนักงานเขตหนองจอก สังกัดกรุงเทพมหานครพัชรี ผลาหาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560359
275ความคิดเห็นของครูต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายแบบบูรณาการ อำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1ไพบูลย์ นามวงษ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560351
276ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดธนิดา สิงสีการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560360
277ความคิดเห็นของครูต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางซื่อประภาพร จันทศิลาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560327
278ความคิดเห็นของครูต่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตอำเภอเชียงกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่-น่าน เขต 45คำใบ อินทะวงค์การบริหารการศึกษา น่าน2560387
279ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2วิไลวรรณ เอี่ยมศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
280ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2วิไลวรรณ เอี่ยมศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560394