Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 301-320 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
301ความพึงพอใจของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักเขตพระนคร กรุงเทพมหานครปริยานุช วงศ์ภาคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
302ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
303ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มมหาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสุพรรษา รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
304ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวรภร ดวงแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
305คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูมัธยมศึกษา อำเภอหนองหงส์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32ปรินทร สัทธะประโคนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560338
306ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต10 สมุทรสาครสถิตย์พร ดีมงคลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
307ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 1ณัฏฐนันท์ ประทุมการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560338
308ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบัวเงิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต 4สุภา สายบัวการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560338
309ความพึงพอใจของครูที่มีต่อพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครจิรยุพา คันยุไลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
310ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ (อยู่พูนราษฎร์บำรุง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ธนัญญา ธรณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
311ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานครรัชนีกร กาวันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
312ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สายฝน วังกาวรรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
313ความพึงพอใจของครูในการมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4พิรุฬห์ณัฐ คล้ายลักษ์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560338
314ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายนํ้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนภา เหล่าเทพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
315ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำผู้บริหารสถานศึกษาในสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครวรุตม์ชัย นวลพลับการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
316ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครปณิดา ประทุมคำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
317ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร โรงเรียนราชวินิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครรัชนก พรรณนนท์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
318ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการของโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรีพัทยา ดุจจานุทัศน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
319ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สังกัดกรุงเทพมหานครศรัญญา รสโสดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
320ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการเรียนการสอนของโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครปีติชา ชะนะนามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339