Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 341-360 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
341ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดาเนินการนิเทศภายในโรงเรียน เครือข่ายที่ 22 (ศรีณรงค์ 1) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จุรีพร บุญมั่นการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560383
342ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดาเนินงานนิเทศภายในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2พงษ์ศักดิ์ พรมมาการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560347
343ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายการศึกษาอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่สุภาภรณ์ ผ้าเหลืองการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560407
344ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกระฐิน อุดยะเขื่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
345ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4อภิชาติ กิจเจริญพิบูลย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560447
346ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชารักเขต แสงกระจ่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560338
347ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานนิเทศภายในโรงเรียนนวมินทราชูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครกิจเกษม อุปการะกิจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560471
348ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากระสัง 5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2พิรุณ ศักดิ์คำดวงการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560366
349ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานครชลธิรา เมืองใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
350ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1อรวรรณ ฐีติโภคาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363
351ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตบางรักสมฤดี ชุมหอมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559440
352ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศการสอนของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวากรุงเทพมหานครพัชรินทร์ ศิริมาตย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558602
353ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมวัดทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครวิไลวรรณ พิมคะลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
354ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานครธงชัย พิลาดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560331
355ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนห้วยศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3วิจิตตรา สุริเตอร์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560412
356ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของโรงเรียนขนาดกลาง สังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครสุนิษา สุจริตการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560453
357ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดกรุงเทพมหานครอิทธิพล แสนภักดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
358ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559567
359ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สิริพรรณ ถาวรจักร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560343
360ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2มณี วงค์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560357