Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 421-440 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
421ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในสังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครสาวิณี สีเสริมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
422ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายเพชรคีรีอำเภอคีรีมาศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1พนิดา โพสีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560347
423ความคิดเห็นของครูที่เป็นปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ศันสนีย์ พรมงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
424แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
425ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกฤศมน จันทร์สีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
426ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานในโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตดุสิต กรุงเทพมหานครวินิตา แน่ประโคนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
427ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคนพวรรณ เอี่ยมจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
428ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอห้วยราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2รุจิรา มหาแก้วการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560348
429ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
430ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการศีขรภูมิ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1พลอยชมพู รัตน์วิชัยการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560348
431ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการอิศรา ใจสอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
432ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายการจัดการศึกษาปราสาท สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3วิไลพร แซ่ตั้งการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560348
433ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เด่นนภา พรมเทศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
434ความพึงพอใจของครูต่อภาวะผู้นำทางการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ สังกัดกรุงเทพมหานครสุจิรา วงศ์ประเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
435บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
436ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้ระบบสนับสนุนบริหารจัดการ ( SMART AREA (AMSS++) ) ในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่มวิชาการที่ 3 บางน้ำเปรี้ยว 6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต 1พงษ์พันธ์ จาดฮามรถการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
437ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ของโรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2อาริสา ชำนาญการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
438ความคิดเห็นของครูต่อการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้กับการจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขตลุ่มน้ำพององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นศุภชัย องค์นามการบริหารการศึกษา อุดรธานี2560348
439ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนนครหลวง (อุดมรัชต์วิทยา) และโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3สุชานาฏ มหาชนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
440ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โรงเรียนเครือข่ายเมืองหน้าด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1เรวดี รอดประดิษฐ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560348