Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิชูทิศ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเสาวนีย์ สร้อยภู่ระย้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560409
42เกณฑ์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานครเสาวนีย์ พรหมทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
43ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ชื่นชูใจราษฎร์อุทิศ) จังหวัดกรุงเทพมหานครเสาวนีย์ จุมาสุงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560435
44ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครเสาวคนธ์ หนูพรหมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560691
45ความคิดเห็นของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างที่มีต่อมาตรฐานการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตาบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์เสาวคนธ์ มูลศาสตร์การบริหารการศึกษา สุรินทร์2560393
46แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
47แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนสตรีอ่างทอง จ.อ่างทองเสาร์ห้า พุทธบาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
48ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของ โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม สำนักงานเขตดุสิต กรงเทพมหานครเวธกา ศรีสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601700
49พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเรไร เป้าหินตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611330
50การบริหารเวลาในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครเรไร ประกอบผลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560769
51สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนบ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครเริงฤทธิ์ โพธิ์เงินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560393
52ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล โรงเรียนเครือข่ายเมืองหน้าด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย สังกัด สำนักเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัย เขต 1เรวดี รอดประดิษฐ์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560348
53แรงจูงใจในในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเดิมบางนางบวช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9เยาวเรศ พระโพธิ์วังซ้ายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559406
54ความคิดเห็นของครูต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนร่องคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 24เยาวเรศ ทิพชราการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560405
55การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเยาวลักษณ์ บ่อเกิดการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560508
56ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอนในโรงเรียน สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครเยาวภา มโนภิรมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560452
57ความพึงพอใจของครูต่อการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20เมษวรรษ แซงจันดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560336
58การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560659
59ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาลในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32เมธาวี พงศ์พันธุ์การบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560372
60ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อบทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1เมธาวี กำแพงเพ็ชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560337