Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 41-60 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
41ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารงานวิชาการ ในโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37คุณภัทร อุทธิยาการบริหารการศึกษา น่าน2558604
42ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาและบริหารงานของสถานศึกษา เขตอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1อำพร ปันฟองการบริหารการศึกษา น่าน2558364
43ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนาประภัสสร ณ น่านการบริหารการศึกษา น่าน2558747
44ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการนิเทศภายใน โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557ปริศนา หงษ์ทองการบริหารการศึกษา น่าน2558562
45ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายยมจอมพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2557เพชร ก๋าวงศ์การบริหารการศึกษา น่าน2558564
46ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่านบุญยดา สุยะหมุดการบริหารการศึกษา น่าน2558732
47ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 37 (แพร่-น่าน)ศิวรินทร์ ตาเต็งการบริหารการศึกษา น่าน2558620
48ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหนองบัวพิทยาคมเกษร พนาขวาการบริหารการศึกษา น่าน2558427
49ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ของกลุ่มโรงเรียนแม่จริม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สริศา ตาใส่การบริหารการศึกษา น่าน2558620
50ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียน ในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2นภาพร เจริญผลการบริหารการศึกษา น่าน2558658
51ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันติสุข อำเภอสันติสุข จังหวัดน่านรุจิรา บุรีการบริหารการศึกษา น่าน2558449
52ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนางานวิชาการในโรงเรียน กลุ่มเวียงสา 3 อำเภอเวียงสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1พสชณันค์ พรหมจรรย์การบริหารการศึกษา น่าน2558544
53ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนถลางพระนางสร้างและโรงเรียนบ้านบางเทาเป็น ในอำเภอถลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตจริยาภรณ์ สังข์จรูญการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558506
54ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนถลางพระนางสร้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตกมลรัตน์ ถือแก้วการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558471
55ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารการศึกษาของ โรงเรียนถลางพระนางสร้างวิไล ถาวรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558522
56ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่หนึ่งฤทัย แก้วกันเนตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต25581870
57ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จังหวัดภูเก็ตขวัญฤดี เอี้ยวเล็กการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558601
58ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการพัฒนาสุขภาพองค์การของโรงเรียนในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตสุพัตรา เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558344
59ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเทพกระษัตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตวัชระ เปียกบุตรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558571
60การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตณิชาภา ฐปนสิทธางกูรการบริหารการศึกษา ภูเก็ต2558807