Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 61-80 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีกัญหา ศรีแตงอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560415
62ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10กัณฐิมา ส่งแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
63ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษกันตพร คำหอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560346
64แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
65ความคิดเห็นของครูที่มีต่อแนวทางการพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาของผู้บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีกันต์แก้ว ตันมงคลกาญจน์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560374
66ความคาดหวังของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยองกันยา ธนวัฒน์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560407
67ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4กัลยา เที่ยงแท้การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558785
68ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา ของกลุ่มโรงเรียน ในสำนักงานเขตห้วยขวาง สังกัดกรุงเทพมหานครกัลยาณี ใจห้าวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559467
69ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลแพรกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 1กัลยาณี ทองเชิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
70ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กลุ่มที่ 6กัลยาณี ไชยเสนการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560392
71การศึกษาสภาพการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สู่การเป็นศูนย์เด็กเล็กคุณภาพกัลย์ชนก น้ำพี้การบริหารการศึกษา น่าน2560417
72ความพึงพอใจของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านยางสูง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4กาญจนา ชูศรีจันทร์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560350
73ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 51 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครกาญจนา พรมลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559442
74ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตจตุรวิทย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 จังหวัดกรุงเทพมหานครกาญจนา ธูปบูชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560356
75ขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของครู โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เขตยานนาวา กรุงเทพมหานครกาญจนา นนวงษ์ษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560462
76ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกลุ่มอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนาณ์ สังคตการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559359
77ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอ พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราชกาญจนาพร สินทองการบริหารการศึกษา นครศรีธรรมราช2559464
78ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดการศึกษาของสหวิทยาเขตกันทรารมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กาณฑ์จุฬา คำมะยอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560380
79ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนต่อสภาพการบริหารแหล่งเรียนรู้โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ชุมพวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7กานดา ศรีบุญเรืองการบริหารการศึกษา บุรีรัมย์2560465
80ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 กระทรวงศึกษาธิการกานต์พิชชา นุ่มพรมการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560358