Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 81-100 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81พฤติกรรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูในเครือข่ายโรงเรียนที่ 33 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครเรไร เป้าหินตั้งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611330
82พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในตำบลรัตนบุรีและตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2วิชิต ทองเกษมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560451
83ปัญหาการบริหารงานวิชาการ กลุ่มโรงเรียนสหวิทยาเขตเบญจสิริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 2ธนุตรา พละพึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560392
84ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนคลองบางแก้ว (ภิรมย์ประชาราษฎร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2วิริยะ ชะนะมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
85ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ราตรี วุ่นแม่สอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560418
86ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ศราวุธ ศรีทัศยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560488
87บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมวิศวะ ภุมมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560561
88บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครภัทรนิชา สุดตาชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560580
89บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560376
90บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนวัดสุทธิวราราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2เปรมประพัทร นิ่มน้อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
91บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรีพชรพร รุ่งสว่างการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560342
92บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของข้าราชการครู โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ เขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรีพรชัย นามภูษาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560519
93ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของครูที่สอนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10กัณฐิมา ส่งแสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
94ทัศนคติของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานครทิวาพร เบิดสูงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
95ทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนวัดโคนอน สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครยุพารัตน์ อัครจักรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560374
96ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครแสงเดือน จันทร์สินธ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560370
97ทัศนคติของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใหญ่สหวิทยาเขตชลบุรี 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18สายฝน วังกาวรรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560339
98ทัศนคติของครูที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนในเครือข่ายการจัดการศึกษาหนองใหญ่-โคกสะอาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3จักรพันธ์ สหัสชาติการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560382
99ทัศนคติของครูต่อสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตทวารวดี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9ใจรัก พจน์ศิลปชัยการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560533
100ทัศนคติของครูต่อการบริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ของโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี – สระบุรี)รุ่งอุทัย ผลเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559862