Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 121-140 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่ม 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ศิริลักษณ์ ประชากุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560460
122การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครเครือข่ายที่ 47นุชรา สายสุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560491
123การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพระบรมธาตุบ้านตาก อำเภอบ้านตาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1พิชชาภรณ์ พิมมัชฉาการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560392
124การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือบดินทรเดชาลลิตา บุญชานิการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560453
125การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กลุ่มทวาราวดีเอมอร รัตนมหาวงศ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560600
126การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของโรงเรียนขนาดกลาง ในสังกัดกลุ่มดอยสามหมื่นตอนล่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 34อัญชลี จาตาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560524
127การศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสกลุ่มโรงเรียนมหาชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสุทธิพงค์ ทองใบอ่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
128การศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 71 สำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครศศิธร ฉวีรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560456
129การศึกษาความพึงพอใจของครูในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายสาครบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครสุรชัย ทวีชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397
130การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรครูโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมชุมนุม) โดยใช้ระบบ BUAPIT Onlineรุจิตรา ทองสาการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559495
131การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้และการพัฒนาใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2อภิวัฒน์ ขุนสูงเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
132การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ทัศนีย์ ธุระทำการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560485
133การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2พิเชษฐ์ อินทะกองการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559394
134การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รมิดา สัตยากุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560417
135การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560618
136การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลผาสามยอดสิริภัทร บุญธรรมการบริหารการศึกษา หนองบัวลำภู2559387
137การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560412
138การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนทวีธาภิเศก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เมทิกา แสงวิรุณการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560502
139การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีโยธิน สุดาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
140การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการนำทักษะภาษาอังกฤษไปใช้ที่สอนโดยครูชาวต่างชาติสุพรรรณี แก่นสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560420