Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 101-120 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
101ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนรัตนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33วิภาพันธ์ สันวังการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560343
102ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก “คุรุราษฎร์บารุง” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2อวยพร นารินทร์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560345
103ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษกันตพร คำหอมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560346
104ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านตูม (นพค.15 กรป.กลางอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4ภูผา เค้างิ้วการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560717
105ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มมิตรภาพกันทรารมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 1สุพรรณี ฝังสิมมาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560407
106ความพึงพอใจของข้าราชการครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2รจจินิจ สีเสนการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560429
107ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอขุนหาญ สังกัดองค์การบริการส่วนจังหวัดศรีสะเกษวรวีร์ ทบลมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560387
108การศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โรงเรียนพยุห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ชนาภัทร แสงงามการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560601
109ความพึงพอใจของชุมชนบ้านกลางต่อการบริหารงานโรงเรียนบ้านกลาง (ประชาคมวิทยา) อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2พัชญ์สิตา โพธิ์สังข์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560483
110ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจ สังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษสุวิชา ผุดผาการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560353
111การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการจัดสรรงบประมาณเรียนฟรี 15 ปี ของโรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษเมธินุช ศิริวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560659
112การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1รมิดา สัตยากุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560434
113ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเปือยนาสูง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษกิดากาน แก้วนรสิงห์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560450
114ความคิดเห็นของครูที่มีต่องการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของกลุ่มพัฒนาการศึกษา 5 หัวเสือสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3แก้วใจ คนสารีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560546
115ความคิดเห็นของครูต่อปัญหาการนิเทศภายในโรงเรียนสหวิทยาเขตหลักเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28ไสว ทองเพ็ชรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560394
116ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ด้านการสร้างขวัญกำลังใจสังกัดสหวิทยาเขตกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษปวีณ์ธิดา สังวังการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560401
117การศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในศูนย์เครือข่ายเมืองศรีภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2มยุรี สุวัตถิกุลการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560447
118ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสังกัดโรงเรียนในเครือข่ายการบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเมืองสุรินทร์ 1 อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ดนย์พัฒนภูมิ สมบูรณ์การการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560330
119ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 สุรินทร์สมเกียรติ สุวรรณไตรการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560419
120การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเครือสังฆมณฑลอุบลราชธานีจิรานุช บุญจองการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560485