Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 181-200 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
181ความพึงพอใจต่อการบริหารการจัดการศึกษาโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการตั้ม ทองสุทธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
182ความพึงพอใจของครูต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1เปมิกา อธิบายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
183ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1สุทธิมา ศิลานทีกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
184ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานด้านวิชาการ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตยานนาวา กรุงเทพมหานครมณฑิรา มีแววการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
185ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการใช้อา นาจการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงเรียนในเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3ภัทร์นฤน ตรงตามคำการบริหารการศึกษา สุรินทร์2560261
186ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในโรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27เจษฎาพร พลหาญการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560261
187ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนวัดนิมมานรดี สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครวาสนา ทองนอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
188ความพึงพอใจของครูในการบริหารจัดการศึกษาตามจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของกลุ่มโรงเรียนมัธยม อำเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37ธนาวุธ ยาวิปาการบริหารการศึกษา น่าน2560261
189ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอองครักษ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกศิริภา โคทนาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
190ความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนวัดเขียนเขต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 2วิไลวรรณ เอี่ยมศิริการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
191ความคิดเห็นของครูต่อความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการฝึกอบรมใน หัวข้อ “ครูรุ่นใหม่ไทยแลนด์ 4.0” ของโรงเรียนศึกษานารวิยา เขตบางบอน กรุงเทพมหานครปราณิศา พูลลมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
192ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอห้วยกระเจา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2ชุลีพร มั่นการการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560261
193ความต้องของครูในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในอำเภอหนองปรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4ศิริพร ชาติชำนาญการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560261
194ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนอู่ทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรีปวรี ยืนยงค์การบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2560261
195ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บารุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ประภัสสร อาษานอกการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
196ความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหารในโรงเรียนศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาอำเภอแม่พริก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2พิมลพรรณ พวงเงินการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560261
197ความคิดเห็นของครูที่มีผลต่อการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครสิริวิมล จันทร์แดงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
198ความพึงพอใจของครูต่อวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานครวรญา แสงศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
199ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1ลดาวัลย์ บุญวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560261
200ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ฐิติมา กิติตาลการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560261