Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 121-140 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการดำเนินงานนิเทศภายในของโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานีพัชราภา เกตวัลห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560256
122ความคิดเห็นของครูต่อคุณลักษณะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่พึงประสงค์ของโรงเรียนมัธยมศึกษา อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์อรสา ส่งถึงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560256
123ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกิจพัฒนพงษ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560256
124ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต 1รัศมี มาแพงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560256
125ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนชุมชนบ้านสันจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2พิมพ์พร ยอดยิ่งชนชีพการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560256
126ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ชินวัฒน์ วิเศษวงศาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560256
127ความพึงพอใจของครูต่อกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ในเครือข่ายพัฒนาการศึกษานันทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5ธิติพงศ์ ต่อติดการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560256
128ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทรงธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6วนิดา ทักษ์คีรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560256
129ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านณัฐสุดา เรืองวุฒิปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560257
130ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10ดรุณวรรณ สุวลักษณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
131ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กรรณิการ์ นุดวงแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560257
132ความต้องการของครูที่มีต่อคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครนิตยา มะตังการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
133ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานครอัจฉรา ขาวมัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
134ความคิดเห็นของครูที่เป็นปัจจัยซึ่งส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาของบุคลากรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ศันสนีย์ พรมงามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
135ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครนันทวัฒน์ ชัยดิษการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
136ความพึงพอใจของครูที่มีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสายนํ้าผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2รุ่งนภา เหล่าเทพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
137ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนบ้านบางกะปิ สังกัดกรุงเทพมหานครรัฐพร ค้าขายการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
138ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายประสิทธิภาพที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1อารมณ์ อนุมาศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560257
139ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 สำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครวิราพรรณ ปักศรีสิงห์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258
140ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครวัลลภ ธรรมรัตน์ชัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560258