Keyword Search
Calendar

การบริหารการศึกษา

Perpage:
Displaying 21-40 of 1 result.
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21การศึกษาปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กมลวรรณ สังข์ทองการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560496
22การศึกษาการสร้างทีมงานของผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอำเภอบ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกมลวรรณ อินผาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560513
23ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนสามัคคีธรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2กรชนก ธรรมิภักดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560475
24ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) สำนักงานเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครกรชนก อุตราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560572
25ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรณัฐ สถานพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
26ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโดยใช้แผนกลยุทธ์ ปี 2557-2560 ของโรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรณิกา สิทธิการการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455
27ความคิดเห็นของครูที่มีต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตคลองสามวา สังกัดกรุงเทพมหานครกรรณิกา เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
28ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนในกลุ่มอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรีกรรณิการ์ รัตนะวันการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559518
29ความคิดเห็นของครู ต่อแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในกลุ่มศรีราชา 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3กรรณิการ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560451
30ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเมือง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1กรรณิการ์ นุดวงแก้วการบริหารการศึกษา น่าน2560345
31ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในกลุ่มสหวิทยาเขตเมืองปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6กรรณิการ์ แสนพลมาตร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560811
32ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียน ของโรงเรียนเครือข่าย 1 อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกกรฤทธิ์ บุญญานุกูลการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560465
33ความคิดเห็นของครูที่มีต่อสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในอำเภอบ่อเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2กรวีร์ ฆะปัญญาการบริหารการศึกษา น่าน2560359
34ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนในกลุ่ม 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1กรองกาญจน์ ระวังภัยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560386
35ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการดำเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกระฐิน อุดยะเขื่อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560381
36ความคิดเห็นของครูต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์กรีกาญจน์ ฤทธิ์สมบูรณ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560501
37ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเมืองแงง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37กฤติยา มณีกาศการบริหารการศึกษา น่าน2560326
38ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนสามเสนนอก (ประชาราษฎร์อนุกูล) สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครกฤศมน จันทร์สีชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560347
39ความต้องการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานวิชาการของครู โรงเรียนในเขตดุสิต สังกัดกรุงเทพมหานครกฤษณา จวบลอยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560387
40ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 กรุงเทพมหานครกฤษณา ศรีจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560457