Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
281ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดเสมียนนารี สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจิราพร สอนเหง้าการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560323
282ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคน่าน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจิราพร เชียงทองการบริหารการศึกษา น่าน2560303
283ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต 2จิราภรณ์ กันทะทิพย์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560302
284ความคิดเห็นของผู้บริหารที่มีต่อการจัดการคุณภาพในโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดกรุงเทพมหานครจิราภรณ์ เวียงสมุทรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559374
285การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยม โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม จังหวัดฉะเชิงเทราจิราภรณ์ แน่นอุดรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559469
286ความคิดเห็นของครูความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพคุรุสภา ในสหวิทยาเขตวงนารายณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24จิราภรณ์ โชติรื่นการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560373
287การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องชนิดของคำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ได้รับการสอนโดยการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค TGT กับการสอนแบบปกติจิรายุ ชูอินการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561465
288ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จิราวรรณ หอมเพียรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560320
289การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" ระหว่างการสอนด้วยวิธี KWL-Plus และวิธีการสอนแบบปกติจิราวรรณ ไชยปัญญาการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561521
290ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2จีรนันท์ เทศารินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559394
291ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม( DLTV ) ของกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2จีรภา สำเนียงสูงการบริหารการศึกษา กาญจนบุรี2559457
292ความคิดเห็นของครูต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของสำนักงานเขตดินแดง สังกัดกรุงเทพมหานครจีรวรรณ เมฆมณฑาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560403
293ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560294
294ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการให้บริการทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1จีรศักดิ์ ทาต่อยการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
295การศึกษาคุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5จีรศักดิ์ เจริญวรรณ์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560510
296ความต้องการพัฒนาตนเองในการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนศึกษานารี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1จีราพร เมาะราษีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560302
297ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนของผู้บริหารในกลุ่มคุ้งบางกระเจ้าและกลุ่มนครเขื่อนขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1จุฑาภรณ์ เลิศศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560300
298ความคิดเห็นในการบริหารงานของครูโรงเรียนขยายโอกาส เครือข่ายไร่ขิงพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2จุฑามณี สุขไสวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560318
299การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ เพื่อส่งเสริมทักษะในการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จุฑามาศ ตะเย็นกุลการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559752
300ผลของการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนย่อความในรูปแบบแผนผังความคิดที่มีต่อทักษะการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จุฑามาศ รักความสุขการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559828