Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
21ความคิดเห็นของข้าราชการครูที่มีต่อบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการทำงานเป็นทีมของโรงเรียนในเครือข่ายที่ 37 สำนักงานเขตลาดกระบัง สังกัดกรุงเทพมหานครศิริรัตน์ พ่วงโพธิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560493
22การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์นันทรัต จารุทโรภาสน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559675
23การใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและ ลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ วิชาฟิสิกส์ 1 เรื่อง การเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561456
24การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5E ร่วมกับกลวิธีการจัดระบบความคิดโดยใช้แผนผัง กับการจัดการเรียนรู้แบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปินาวินทร์ ประดิษฐ์ธานีการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25573108
25ความคิดเห็นของครูต่อบทบาทการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครศรัณรัตน์ ถาวรสิทธิ์วาณิชการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560505
26ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนราชวินิต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครภาวินี ใหม่นทีกุลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
27ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายที่ 50 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครนเรศ ดวงทิพย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560463
28ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มบางละมุง 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ภาวินี สุจำนงค์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560400
29ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารความเสี่ยงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ชุติมา ชูชั่งการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560448
30การศึกษาบทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดปลูกศรัทธา เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครจันทร์เพ็ญ ศรีปัญญาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591071
31การใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบโพรเจคไทล์ วิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมโพนค้อ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษสุดารัตน์ ไขแสงนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561393
32การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ของมนุษย์ ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมตามแนวทฤษฎีพหุปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสตรีวัดระฆังนลินรัตน์ งามเชื้อชิตการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559714
33ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเสนานิคม สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพิมพ์มาดา สิมมาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560585
34แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครกันตพัฒน์ เกียรติ์วัชร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
35ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทางานของผู้บริหาร โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามควบคู่สามัญ ในเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานครกีรดี มะลิซ้อนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601805
36ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครพรีมใจ กล้าเกิดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560482
37ความพึงพอใจของครูต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 34 สำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพรทิพย์ เจ๊ะเซ็นการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560490
38ผลการการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ เรื่อง “การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว”ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกีรติ เอ้งฉ้วนคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559726
39การใช้ชุดสื่อประสมพัฒนามโนทัศน์ทางการเรียนรู้ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป และจิตวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรีภานุวัฒน์ บ่อพิมายนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561510
40การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจและแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิพิจิตรา บุญล้อมการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559628