Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27ยุวดี โกสุมาลย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560391
62สภาพการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของกลุ่มเครือข่ายแม่ริม 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เจนจิรา ธิจันดาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560332
63สภาพการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27วิระ โกสุมาลย์การบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560391
64สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีสุกัญญา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560322
65ศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครธีรารัตน์ จันทร์ใสย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560430
66ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจเรื่องแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยางโทน จังหวัดลพบุรีกัญญารัตน์ เถื่อนคำคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564235
67ศึกษาปัญหาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ สำนักงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครปาล์มวลี บุญเอี่ยมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560647
68ศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพในสถานศึกษากลุ่มโบสถ์พระยาแสงทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3นันชษร สุขจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560328
69ศึกษาความสามารถในการอ่านอักษรเบรลล์ของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็นโดยใช้แผ่นกระดานฝึกอ่านอักษรเบรลล์ปิ่นอนงค์ เหมืองสอนการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560506
70ศึกษาความสามารถในการอ่านของเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้โดยใช้เกมการศึกษาฐิตาภา เสขะสูตร์การศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455
71ศึกษาความพึงพอใจของครูในการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนสำนักงานเขตดอนเมือง สังกัดกรุงเทพมหานครพิมประภา รักชาติการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560346
72ศึกษาความพึงพอใจของครูในการพัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายที่ 29 สำนักงานเขตหลักสี่ สังกัดกรุงเทพมหานครรุ่งพินิจ ชิดสนิทการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560352
73ศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครณัฎฐ์วัฒน์ นาควิจิตรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
74ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอไชยปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3จักรพงศ์ ท้าวจำนงค์การบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560394
75ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่แตง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2สุพรรนิการ์ เขียวออนการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560423
76ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในศูนย์โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 16 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3กชกร ขุรีทรัพย์การบริหารการศึกษา ขอนแก่น2558767
77ศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานวิชาการ ในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครชญานิน คารวะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560455
78ศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนคลองปักหลัก สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครศศิประภา กั๊กสูงเนินการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560487
79ศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินเกี่ยวกับการรับบริการจากศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหงฐนิตฐา ยิบพิกุลการศึกษาเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560524
80ศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 4 และกลุ่มพื้นที่เกษตรสมบูรณ์ 5 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2พิชญาภัค ฦาชาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560363