Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
81ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานแนะแนวในวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษชัชชัย กาหาวงศ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560363
82ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษรุจิเรศ ใหม่โพธิ์กลางการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560339
83ความคิดเห็นของครูต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในกลุ่มสหวิทยาเขตปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษรัฐศาสตร์ การรัมย์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560369
84ความคิดเห็นของครูต่อการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มพัฒนาเครือข่ายแบบบูรณาการ อำเภอยางชุมน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 1ไพบูลย์ นามวงษ์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560321
85ความคิดเห็นของครูในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 17 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 2 ต่อการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษากุลนาถ ทองคำการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560336
86ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการส่งเสริมงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศไพรนคร ชิณะแขวการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560349
87ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานงานวิชาการในกลุ่มทักษิณกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษไพบูรณ์ ว่องไวการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560336
88ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขื่อนห้วยศาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 3วิจิตตรา สุริเตอร์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560390
89ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลโรงเรียนกำแพง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28กนิษฐา โนนสูงการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560500
90ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคำเนียม สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคาเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษยุพิน นนท์ใสการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560338
91ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานงบประมาณของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายคุณภาพการศึกษาที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2สิริกาญจน์ อาจสาลีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560413
92ความคิดเห็นของครูต่อการให้บริการโรงเรียนในสหวิทยาเขตที่ 6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33สมพงษ์ เกลี้ยงพร้อมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560333
93ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 2อัญวีณ์ สาระฉัตรภิรมย์การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560359
94พฤติกรรมการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูในตำบลรัตนบุรีและตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2วิชิต ทองเกษมการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560408
95ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของผู้บริหารโรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษพิมพิไล ฤกษ์ใหญ่การบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560408
96ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนบ้านชำแระกลาง อำเภอขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3ณภัสฌานันท์ นุตโรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560461
97ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนตำบลน้าเขียว อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2บุญมา ปัญญาดีการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560327
98ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมศักดิ์ บัวเขียวการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560412
99ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนบึงบูรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28ฉวี ธรรมธรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560348
100ความคิดเห็นของครูที่มีต่อระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษาในกลุ่มสหวิทยาเขตกันทรารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28นุชกานดา พิมโคตรการบริหารการศึกษา ศรีสะเกษ2560353