Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
481ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6วันวิสาข์ เพชรนิตย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
482ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 จังหวัดปทุมธานีสมศักดิ์ โกฐาคานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560368
483ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครกอบลาภ จันมุณีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560432
484การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ปิยะกาญจน์ คะระออมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560665
485การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูลด้วย Google Site สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ชนาธิป พลพวกคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25601689
486การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการพัลลภ เต่าให้คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561940
487การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวรรณคดี เรื่อง กาพย์เห่เรือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการสอนด้วยวิธี SQ4R กับการสอนแบบปกติฐิติมา พรหมทองการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562787
488การบริหารงานวิชาการแบบการมีส่วนร่วมของผู้บริหารโรงเรียนตามการรับรู้ของครูวิชาการโรงเรียน ในสำนักงานเขตมีนบุรี สังกัดกรุงเทพมหานครพีระพัฒน์ มะมิงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559655
489ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6เด่นนภา พรมเทศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560348
490การศึกษาการบริหารจัดการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามการรับรู้ของครูในเขตราษฎร์บูรณะ สังกัดกรุงเทพมหานครปภาวิชญ์ สินสวัสดิ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560690
491ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการส่งเสริมองค์การแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย สังกัดสำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครชวลิต ทะภูมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560340
492สภาพความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมหมาย เพียสาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560416
493การศึกษาความพึงพอใจของครูต่อการบริหารวิชาการโรงเรียนมัธยมในเขตยานนาวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2เกียรติพงศ์ สมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560516
494การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ค่ากลางของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอนภรณ์ทิพย์ ทองวิเศษคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560507
495การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดค่ากลางของข้อมูล โดยใช้สื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนโยธินบูรณะธีรพิชญ์ โลกคำลือคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611265
496การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คําที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฝ่ายประถม) ที่สอนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบซิปปาโมเดล (CIPPA MODEL) กับวิธีสอนแบบปกติมารีณีย์ สาแมการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562728
497ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเครือข่ายที่ 33 สังกัดสำนักงานเขตมีนบุรี กรุงเทพมหานครรุ่งอรุณ ต๊ะต้องใจการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559567
498ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6นฤมล นาคจาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560349
499ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู กลุ่มเครือข่ายที่ 49 สำนักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมพูนุช เงินดิษฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560419
500ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนวัดราชโกษา สังกัดสำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครทรงกรด แง้นกลางดอนการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560434