Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
61ความพึงพอใจของครูต่อพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอเมืองลพบุรีดวงฤทัย คนไวการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560442
62การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มเกมแข่งขัน (TGT)จรัญ โสสว่างคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559634
63การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับการจัดการเรียนรู้แบบปกติลลิตา งามเพริดพริ้งนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561700
64การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดํารงชีวิตด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ และแบบ Backward Design ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิอรุณรัตน์ บุรกรณ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559758
65ความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนารินทร์ ดาวไธสงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560465
66ความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครสวิตตา เสริมศรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560377
67การศึกษาการสร้างทีมงานของผู้บริหารในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูอำเภอบ้านแพ้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครกมลวรรณ อินผาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560510
68การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครจตุพร ผ่องอำไพการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560796
69ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพร้านีลวัชระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1ชนิสรา ดำรงเชื้อการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560431
70การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร จังหวัดนครนายกภรัณยู ศศินิภาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559589
71การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการ ผันวรรณยุกต์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดดอนยอ ที่สอนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะและการสอนแบบปกติสุจิตรา ภู่สวัสดิ์นวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25611044
72สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความเป็นเลิศของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงปรียฉัตร คงฉิมการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2566370
73การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พันธุกรรม ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบโมเดลซิปปา และแบบแนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิพชระ รัตนทิฆัมพรการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559730
74ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในเครือข่ายที่ 73 กรุงเทพมหานครกฤษณา ศรีจำปาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560454
75ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อปัญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานครวิมลวรรณ แสบงบานการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560450
76ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียนอู่ทิพย์ สมุทรปราการบุญรอด อ๊อดกันการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560479
77ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานของโรงเรียนวัดสุทัศน์ สังกัดสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานครพัชราภรณ์ แสงกงพลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560362
78ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3กรณัฐ สถานพงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560437
79การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยแบบฝึกทักษะ เรื่องการคูณจำนวนสองหลักกับจำนวนสองหลัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนปัณณวิชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาชุติมา ไวยอรรถคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591070
80เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการสอนโดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกตินภาพร เสียงเย็นนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561720