Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
161ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อการบริหารทางวิชาการของโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยานภัสสร สุเรนทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560373
162การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยวนิดา นามโคตรคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559788
163การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กับการสอนแบบปกติวราภรณ์ บุญทองมากการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561716
164แบบทดสอบวินิจฉัยในวิชาคณิตศาตร์เรื่อง แผนภูมิรูปภาพ แผนภูมิแท่ง และตาราง ชั้นประถมศึกาปีที่ 4พวงเพ็ชร สนิสุริวงษ์การสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559579
165ปัจจัยการตัดสินใจของผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1ราตรี วุ่นแม่สอดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560375
166ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารทั่วไปด้านการจัดสภาพแวดล้อมภายใน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3ปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560491
167ศึกษาภาวะผู้นำแบบเปลี่ยนสภาพของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานครธีรารัตน์ จันทร์ใสย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560402
168ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวัดทองใน สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานครมุฑิตา คุ้มนาเรียงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560374
169การศึกษาความคิดเห็น การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23นันท์นิชา ธีระจาตุพัฒน์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559360
170การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์ ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนิค KWL Plus กับการสอนแบบปกติกิ่งฟ้า ภิรมย์ญาณการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561650
171การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว การโดยการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค STAD ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าพิสัย พงษ์ธนูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591058
172ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1พีระยศ คณาดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560326
173ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการปฏิบัติงานในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 26 สำนักงานเขตบึงกุ่ม สังกัดสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครนิติญา เค้าสีดาการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560373
174ความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อกลุ่มการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรีตติยา อ่วมสอาดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560315
175ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 2ลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560367
176ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2กนกพร กรวิศวยศการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560458
177ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจตามแนวคิดของ Herzberg บรรยากาศองค์การ กับการตัดสินใจลาออกของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จากัด (มหาชน)จารุพรรธน์ ศิริกาญจนโกวิทจิตวิทยากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560556
178การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูปของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบ 4 MAT กับวิธีสอนแบบปกติสุกัญญา พุ่มเจริญการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561676
179การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค STAD ขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์เพ็ญศิริ ศรีชมภูการสอนวิทยาศาสตร์ กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)25591242
180การศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1วีระศักดิ์ เนมินทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560397