Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
361ความพึงพอใจของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาในปัจจุบัน ในกลุ่มเครือข่ายสะเมิง 3ยุพิน กาวีการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560332
362ความพึงพอใจของครูต่อการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในอาเภอบางปะอิน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2พัศราวดี โพดรัมย์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
363สภาพการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีสุกัญญา ฤกษ์งามการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
364ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษาโรงเรียนเครือข่ายที่ 30 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครอาหร้อผะ หมาดหนุดการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560332
365ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมวรรณภา ตาเปอะการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
366ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาอำเภอทุ่งเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1อวิรุทธิ์ ธาระปราบการบริหารการศึกษา ร้อยเอ็ด2560333
367ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1สุนีย์ วารีการบริหารการศึกษา น่าน2560333
368ความคิดเห็นของครูต่อพฤติกรรมการบริหารสถานศึกษา ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตลุ่มน้ำปาวสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20พนาวัลย์ คำศรีทวีวัฒน์การบริหารการศึกษา อุดรธานี2560333
369ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายเพชรคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุโขทัย เขต 1ภาณุพงศ์ ภูมีการบริหารการศึกษา สุโขทัย2560333
370ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารสถานศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานครกิจพัฒนพงษ์ ท้วมแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
371ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตอำเภอเมืองสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38วรวิช นพนรินทร์การบริหารการศึกษา สุโขทัย2560333
372ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานครณิชาภา วงศาจันทร์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
373ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษากลุ่มเครือข่ายที่ 76 สำนักงานเขตบางบอน สังกัดกรุงเทพมหานครศุภลักษณ์ แย้มเสมอการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
374ความคิดเห็นของครูที่มีต่อทักษะของผู้บริหารในการบริหารงานในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตบางพลัด กรุงเทพมหานครสุดารัตน์ ตันแก้วการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
375ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานครชมภูนุช แนนดีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
376ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดกลุ่มที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครมานะ ศรีคำเวียงการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560333
377การวินิจฉัยมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญบุรีพาฝัน แซ่ตั้งคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2564333
378ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนในเครือข่ายเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียใหม่ปาริชาติ กันทะเสนาการบริหารการศึกษา เชียงใหม่2560333
379ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครพิมพ์ลภัส บุญลีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334
380ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานวิชาการกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนที่ 32 สำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานครยุภาวัลย์ พาราการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560334