Keyword Search
Calendar
: สืบค้นข้อมูลด้วยคำที่มีอยู่ใน ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ หรือ ปีกการศึกษา เป็นต้น โดยการพิมพ์คำที่ต้องการค้นหา ลงในช่องกรอกข้อมูลในแต่ละคอลัมน์ แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด หรือเลื่อนเมาส์ไปคลิกจุดใดก็ได้บนหน้าเว็บไซต์ หรือเลือกค้นหาจากรายการในแต่ละคอลัมน์ ระบบจะทำการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับคำค้นในคอลัมน์นั้นขึ้นมาแสดง
: สามารถใส่คำค้นหลายคอลัมน์เพื่อจำกัดขอบเขตข้อมูลในการค้นหา
Perpage:
No.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สาขาวิชา สาขาวิทยบริการ ปีการศึกษา Hit  
 
 
 
121การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบ PANORAMA กับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติอัญชญา สมเขาใหญ่การสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562682
122การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสาคัญเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสาคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อุบลรัตน์ ไกรวิเศษการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559682
123ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานครสุภัชชา เวชวงษ์การบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561679
124การมีส่วนร่วมของข้าราชการครูในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตวังทองหลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2ณัฐพงศ์ แสงสิริไพศาลการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560679
125ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนปทุมธานี“นันทมุนีบำรุง” จังหวัดปทุมธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4ยุทธนา กองโคการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558678
126ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(กศน.ตำบลตลาดขวัญ)ที่มีต่อการให้บริการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีมัจฉา เผ่าภูรีการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2558678
127การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพื้นที่ใต้โค้งปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน โดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค Learning Togetherดวงพร ปราบคชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560678
128การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เวลา ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงพลอง โดยใช้สื่อประสมกับการสอนแบบปกติคนธรส นิยันตังนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561677
129การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการบริหารงานของโรงเรียนลำพะอง (ราษฎร์จำเริญบำรุง) สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครแก้วณัฐฐา ไกรเพชรการบริหารการศึกษา กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560676
130ผลของการใช้แบบฝึก เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่กน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ทิพปภา เชิดชูการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2559675
131การเปรียบเทียบความสามารถการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้ร่วมมือแบบเทคนิค KWL PLUS กับวิธีสอนแบบปกติสุขวีณา อุ้ยเพ็ชรการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562674
132การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (CLT) กับวิธีการสอนแบบตอบสนองด้วยท่าทาง (TPR)ริมล โพธิ์ชัยรัตน์การสอนภาษาอังกฤษกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560672
133ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่านองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนาประภัสสร ณ น่านการบริหารการศึกษา น่าน2558668
134การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนย่อความเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารวราภรณ์ แสนคุ้มการสอนภาษาไทยกรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562667
135การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้สื่อโปรแกรม GSP ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศึกษานารีวิทยาสุดารัตน์ เครือจันทร์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561664
136ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหารูปสี่เหลี่ยม โดยใช้หลักการแก้ปัญหาของโพลยา ร่วมกับเทคนิค STADกัญฬ์ฑิมา จิตรมาคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562663
137การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เรื่อง เส้นขนาน โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเทคนิค STADวรรณนิษา เรืองเดชคณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2562663
138ปัญหาโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคมรวีวรรณ พาชัยพลศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2560663
139การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Comparison of Adjective ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะกับการเรียนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญชมโฉม คารภูมีนวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2561659
140การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง พีระมิด กรวยและทรงกลม โดยวิธีการสอนแบบแฮร์บาร์ตนิภาพรรณ แก้วอนันต์คณิตศาสตรศึกษากรุงเทพมหานคร (หัวหมาก)2563656